Podaci sadržani na stranicama www.klinika.ba, ili s njima povezanim stranicama, općeg su karaktera, te ne predstavljaju usluge specifičnog medicinskog savjeta za pojedinačne slučajeve, niti isti mogu zamijeniti ljekarski pregled. Članci su isključivo informativnog karaktera, te služe samo kao smjernice kako bi korisnici dobili određene informacije pomoću kojih mogu bolje razumijeti svoje zdravstveno stanje ili svoje već dijagnosticirane zdravstvene poremećaje. Specifični lljekarski savjeti se ne pružaju na ovim stranicama, te se u svakom slučaju za dijagnosticiranje i određivanje specifičnog medicinskog tretmana obratite ovlaštenom ljekaru i farmaceutu.

Iako će KLINIKA.BA nastojati korisniku pružiti uslugu najviše kvalitete, KLINIKA.BA ne garantuje da su podaci koji se nalaze na ovim stranicama najažurniji, ili da su jedini odgovor na pojedina pitanja, niti da su potpuni, tačni, ili korisni za tačno određenu svrhu, obzirom da su isti isključivo informativnog karaktera. Također, KLINIKA.BA neće odgovarati za bilo kakvu štetu nastalu korisniku ili trećem licu uslijed primjene bilo kojeg podatka sa stranica KLINIKA.BA u svrhu liječenja. Svaki podatak koji se nalazi na ovim stranicama, kao i njegovu primjenjivost u praksi, korisnik mora provjeriti s ovlaštenim ljekarom. KLINIKA.BA zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmijeni sadržaj na navedenim stranicama, bez prethodnog obavještavanja korisnika.